40. Bolum’de Fahir Atakoglu ve Kivanc Ailesi

BESTEC?-P?YAN?ST FAH?R ATAKO?LU; DUYGU-TURAN KIVANÇ Ç?FT?

Türk-Amerikan Televizyonu, yapt??? müzik çal??malar?yla Türkiye’de oldu?u kadar yurtd???nda da tan?nan ünlü besteci ve piyanist Fahir Atako?lu ile özel bir söyle?i gerçekle?tirdi.

Türkiye’den Amerika’ya uzanan müzik serüveni
Türkiye’de özellikle Sar? Zeybek, Fikriye, Demir K?rat gibi televizyon yap?mlar?na yapt??? müziklerle tan?nan Atako?lu, ayr?ca Sezen Aksu, Sertab Erener, Mazhar-Fuat-Özkan gibi ünlü sanatç?larla yapt??? çal??malarla da biliniyor.

Videoyu izlemek icin resme t?klay?n?z

Fahir Atako?lu 1989’dan beri Amerika’da ya??yor ve kendisini daha önce iki kere aday gösteridi?i, dünyan?n en sayg?n müzik ödüllerinden biri olan Grammy’ye ad?m ad?m yakla?t?ran yeni çal??malara imza at?yor.

Atako?lu: “Önce melodi”
Türk t?n?lar? ve ritimleri içermesine ra?men yapt??? müziklerin Amerika’daki müzik çevreleri taraf?ndan be?enildi?ini söyleyen Atako?lu, bunda melodilerinin etkin oldu?unu belirtiyor. Çal??malar?n?n Amerika’da, daha çok caz kategorisinde de?erlendirildi?ini belirten Atako?lu, dünyan?n ba?ka bölgelerinde oldu?u gibi Türkiye’de de müzik sektörünün ciddi  bir yükseli?te oldu?unu dü?ünüyor; buna ra?men Amerika’n?n uluslararas? alanda ba?ar? kazanmak isteyenler için ta??d??? önemin alt?n? çiziyor.

Sanatç? ve diplomat çiftin zengin hayat deneyimleri
Türk-Amerikan Televizyonu ikinci olarak ressam-yazar Duygu K?vanç ve e?i, Maliye Bakanl??? eski müste?ar? Turan K?vanç’?n evine konuk oluyor.

Videoyu izlemek icin resme t?klay?n?z

Türkiye’de de?i?ik hükümetler döneminde, maliye ve bütçe konusunda önemli görevlerde yer alan Turan K?vanç Birle?mi? Milletler ve Dünya Bankas? gibi kurumlarda Turkiye’yi ba?ar?yla temsil etmi? bir isim. Dünya Bankas?’nda yapt??? çal??malar nedeniyle, Belçika Hükümeti taraf?ndan verilen “Kral Leopold II Ni?an?”na lay?k görülmü?.

E?i Duygu K?vanç ise, çal??malar? say?s?z sergilerde yer alan bir ressam. Ayr?ca hem yazd??? hem de resimledigi iki kitab?n da sahibi.Turan beyin görevleri nedeniyle gelip gitmekte olduklar? Amerika’ya yerle?meye 1980’de karar veren K?vanç çifti, çocuklar?n dil e?itimi, onlar?n Türk kültürünü unutmadan yeti?meleri konusundeki görü? ve tecrübelerini TATV ekibiyle payla??yor.

Program?n yay?nland??? kanallar?,  yay?n gün ve saatlerini ö?renmek için a?a??daki linke t?klay?n?z:
http://turkishamericantv.org/program

TAT 40. program?n? internetten izlemek için a?a??daki linke t?klay?n?z:
http://tr.turkishamericantv.org/bolum-40

Paylas: Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Bu yazı Haberler kategorisine gönderilmiş ve , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir